Parapijos klebonas

Kun. Remigijus Šemeklis gimė 1978 m. sausio 29 dieną Tauragėje. Tais pačiais metais buvo pakrikštytas Tauragės Romos katalikų bažnyčioje. Mokėsi Tauragės I-oje vidurinėje mokykloje, vėliau – Batakių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1996 metais.

1996 metais įstojo į Klaipėdos universiteto HMF Evangeliškosios teologijos katedrą.

1997 m. liepos 27 d. kun. Reincholdas Moras konfirmavo Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje.

Konsistorijos sprendimu, 1999 m. rugpjūčio 22 d. vysk. Jonas Kalvanas įvedė diakono tarnystei kun. Reincholdo Moro aptarnaujamoje Vanagų evangelikų liuteronų parapijoje.

2000 metais Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro laipsnį, apgynęs baigiamąjį darbą: “Sąvoka ‘kūnas’ pagal apaštalą Paulių“.

Vyskupo J. Kalvano siuntimu, 2000-2002 metais studijavo Fort Wayne’o mieste Indianos valstijoje (JAV) įsikūrusioje liuteroniškoje (LCMS) Konkordijos teologijos seminarijoje. Įgijo Humanitarinių mokslų magistro laipsnį (angl. Master of Arts), apgynęs baigiamąjį darbą: “The Atonement: Christ as a Priest and a Sacrifice “.

2002 m. rugpjūčio 31 d. buvo ordinuotas kunigo tarnystei Šilutės evangelikų liuteronų parapijoje. Tų pačių metų rudenį, vyskupo J. Kalvano buvo įvestas kunigo klebono pareigoms Šilutės ir Vanagų parapijose.

Nuo 2002 iki 2013 metų dirbo Evangeliškosios teologijos katedroje  asistentu bei studentų sielovadininku. Dėstomi dalykai: Biblinė hebrajų kalba ir Senojo Testamento teologija. 

Nuo 2002 metų dirba tikybos mokytoju Agluonėnų pagrindinėje mokykloje.

2005 ir 2011 metais Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinodų metu buvo išrinktas Konsistorijos nariu.

2006 metų rudenį Klaipėdos universitete HMF Istorijos katedroje pradėjo Baltijos šalių istorijos magistro studijas, kurias baigė 2009 metais, apgindamas baigiamąjį darbą: “Klaipėdos krašto lietuvininkų pietizmas“.

Kitos pareigos: LELBMS (Muzikos Sandraugos) valdybos narys. Labdaringos organizacijos „Šilutės Sandora“ valdybos narys.

20102016 metais laikinai aptarnavo Pagėgių bei Rukų parapijas. Nuo 2016 metų paskiriama Ramučių parapija. Šiuo metu yra Šilutės, Vanagų ir Ramučių parapijų klebonas. 

Su grupe kunigų rinko medžiagą konfirmantų ruošimui, vertė ir ją redagavo (Konfirmantų knyga išleista 2017 m.).

2019 m. išvertė Martino Chemnico Enchiridioną (Tarnystė, Žodis ir Sakramentai), kurį išleido Liuteronų paveldo fondas. Už knygos vertimą  2021 m. F. Bajoraičio bibliotekoje buvo suteikta „Literatūrinio rudens staigmenos” nominacija.

Šeimyninė padėtis: Vedęs. Žmona Irena – vargonininkė, chorvedė. Augina dukteris Liuciją, Joaną ir Eliją. Nuo 2021 metų su žmona tapo be mamos likusios paauglės Gabrielės globėjais.

 

Kunigas Remigijus Šemeklis: kiekvieną parapiją galima palyginti su bičių aviliu, o kunigas gali daug išmokti iš bičių.
LRT Kelio laida, 2022 m. 10 mėn. 2 d.

Apie mirtį, kapą, pagarba mirusiems ir giesmes.
Tradicinis giedojimo vakaras Klaipėdos Etnokultūros centre, dalyvaujant katalikų, ortodoksų ir liuteronų dvasininkams, 2018-10-23

Kun.  Remigijus Šemeklis. Galima palikti kažką gražaus.
Lietuvos liuteronų Kelias, 2020 Nr 1/2 (5/6)

Kun. Remigijus Šemeklis. Jėzus nori būti gyvas mūsų gyvenime. 
KELIONĖ su bernardinai lt. Pašaukimas. 2011 m. Nr. IV (16)

Skip to content